Folktandvården Sverige: Dags att behoven styr tandvården

Den 1 mars presenterades utredningen om en jämlik tandhälsa. Folktandvården ser två reformer som särskilt viktiga att genomföra: Tandvården ska ges utifrån patientens riskbedömda behov, och resurserna måste fördelas mer jämnt över landet och mellan olika grupper.

– Tandhälsan i Sverige är inte jämlik i dag. Många i glesbygden, äldre och socioekonomiskt utsatta grupper får inte den hjälp de behöver. Resurserna måste fördelas bättre, för att fler ska kunna ha friska tänder genom hela livet, säger Gunilla Swanholm, ordförande för Sveriges Folktandvårdsförening och tandvårdsdirektör Folktandvården i Uppsala län.

I dag presenterar regeringens utredning sina förslag till en mer jämlik tandhälsa. Folktandvårdens organisationer välkomnar utredningen och är positiva till utgångspunkten att systemet behöver anpassas för att minska skillnaderna i tandhälsa. Den allra viktigaste åtgärden för att uppnå detta är att patientens riskbedömda behov ska ligga till grund för vilken tandvård som ges.

– Tandvårdens resurser är begränsade. Vill man gå till tandläkaren ofta så kan man göra det. Men det är inte rimligt att staten ska betala för de extra besöken som inte är nödvändiga för en god tandhälsa, särskilt inte när det finns grupper med stora behov som inte får den hjälp de behöver. Det bedömda behovet ska styra tandvården som ges, säger Gunilla Swanholm.

En annan utmaning för att uppnå en jämlik tandhälsa är att det i delar av landet saknas medarbetare, framför allt i glesbygd och i socioekonomiskt utsatta områden. Folktandvården Sverige vill därför se en reform för att klara bemanningen över hela Sverige.

– Tandhälsan i Sverige är generellt sett god, men Folktandvården har länge pekat på att det finns en utmaning med bemanning i olika delar av Sverige, och stora skillnader i tandhälsa mellan olika grupper. Tandvårdens samlade resurser måste fördelas på ett bättre sätt. Alla har rätt till god tandvård oavsett var i landet man bor, säger Gunilla Swanholm.

För mer information, vänligen kontakta:
Gunilla Swanholm
Ordförande Sveriges Folktandvårdsförening
Tandvårdsdirektör Folktandvården i Uppsala län
Telefon: 076-724 89 49
E-post: gunilla.swanholm@regionuppsala.se

Linda Alexandersson
Kommunikatör Sveriges Folktandvårdsförening
Telefon: 072-217 19 73
E-post: linda.alexandersson@regionuppsala.se